Program Hakkında

Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1977–1978 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi bünyesinde İşletme Mühendisliği olarak eğitim-öğretim faaliyetine başlamış, 1982 yılında 2809 sayılı kanun ile kurulan Gazi Üniversitesi’ne bağlanarak Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak Normal Öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 2010 yılında Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin ayrılmasının ardından Mühendislik Fakültesi bünyesinde hizmet veren Bölümümüz sürdürmekte olduğu %30 İngilizce programına ek olarak, 2014-2015 güz yarıyılından itibaren %100 İngilizce programına da başlamıştır. 

Öğrenci Kabulü

Lisans programına öğrenci kabulü şu yollardan olabilmektedir:

  • LYS sonuçlarına göre

  • Yatay geçişle

  • Dikey geçişle

  • Mühendislik tamamlama

Bölümlere alınan öğrenciler için LYS’dan alınması gereken en az puan miktarı, öğrenci tercihlerine ve sınav sistemindeki değişikliklere göre yıldan yıla değişim göstermektedir. Fakültede öğrenim görmeye hak kazanmadan önce başka bir yükseköğrenim kurumunda öğrenci olmuş öğrencilerin, daha önce öğrenci oldukları kurumdan aldıkları dersler karşılığında muafiyetlerinin nasıl belirleneceği, Gazi Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

 

Yatay ve Dikey Geçiş

Yatay Geçiş, yürürlükteki “Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  ve Yükseköğretim Kurulu ilke kararları uyarınca düzenlenir.

Yatay geçiş yoluyla Fakülte bölümlerinde öğrenci olmak isteyen öğrenciler Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvururlar. Her bölüm o yıl için yatay geçiş yoluyla kaç öğrenci alacağını Fakülte Dekanlığı’na bildirir. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin, geldikleri okulun ders programına göre alt yarıyıllardan sorumlu dersleri olmaması ve genel not ortalamasının,

  • 3. yarıyıla geçiş yapmak isteyenler için en az %60

  • 5. yarıyıla geçiş yapmak isteyenler için en az %65

  • 7. yarıyıla geçiş yapmak isteyenler için en az %70

olması gereklidir. Ayrıca, yatay geçiş için başvuru yapan öğrencinin üniversiteye girdiği yıl aldığı LYS puanı, başvuru yaptığı bölümün aynı yıldaki taban puanının en fazla 5 puan altında olabilir. Bir bölüme yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler, geldikleri kurumdaki genel not ortalamalarına göre sıralanır ve ilgili bölümün kontenjanına bağlı olarak bu sıraya göre kabul edilirler. Aynı ortalamaya sahip iki öğrencinin olması durumunda LYS puanı yüksek olan öğrenci tercih edilir.

Dikey Geçiş, yürürlükteki “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik”  ve Yükseköğretim Kurulu ilke kararları uyarınca düzenlenir.

Yatay ve dikey geçiş ile alınan öğrencilere, ilgili bölüm komisyonu görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile intibak uygulaması yapılır.

 

Çift Anadal

Fakültedeki çift anadal programlarına öğrenci kabulü 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren “Gazi Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönetmeliği” hükümlerine bağlı olarak: Bölüm Programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans diploması veya yandal sertifikası almaları mümkün olabilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet koşulları Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde belirtilmiş olup aşağıda verilmektedir:

“Lisans programının normal eğitim-öğretim süresi; kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl (8 YY), lisans programlarını azami yedi yıl (14 YY), lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yılda (18 YY) tamamlayarak mezun olamayanlar 38. maddedeki koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

Lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin alması gereken dersleri başarı ile tamamlaması, Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 39. ve 40. maddelerinde belirtilen sebeplerle kurumu ile ilişiğinin kesilmemesi ve genel not ortalamasının enaz 2.00 olması gerekir. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrenci mezuniyet durumuna geldiğinde, danışmanlar ve öğrenci işleri tarafından bu kontrol gerçekleştirilmektedir.

Endüstri Mühendisliği Lisans programı öğrencileri, Mühendislik derecesine hak kazanabilmeleri için ders ve laboratuar çalışmalarını tamamlamalarının yanı sıra 20' şer iş günlük 2 staj yapmak ve bu stajlardan başarılı olmak zorundadırlar.

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, yarıyıl/yıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çarpımından elde edilir (Madde 31).

Yine, özel değerlendirmeli dersler haricinde öğrencilerin derslerde başarı durumları değerlendirilirken ara sınavların %60’ı ile final sınavının %40’ı alınarak 100 puan üzerinden başarı not ortalamaları hesaplanmaktadır. Öğrencilerin teorik derslere % 70, uygulamalı derslere %80 oranında devamları zorunludur. Bu koşulu sağlamayan öğrenciler ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkını kaybeder. Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin 162 kredilik zorunlu ve seçmeli dersleri almaları ve bunlardan başarılı olmaları gerekmektedir.

 

 

background image