Öğrenci Kabulü - Endüstri Mühendisliği Bölümü
Öğrenci Kabulü

Lisans programına öğrenci kabulü şu yollardan olabilmektedir:

  • LYS sonuçlarına göre
  • Yatay geçişle
  • Dikey geçişle
  • Mühendislik tamamlama

Bölümlere alınan öğrenciler için LYS’dan alınması gereken en az puan miktarı, öğrenci tercihlerine ve sınav sistemindeki değişikliklere göre yıldan yıla değişim göstermektedir. Fakültede öğrenim görmeye hak kazanmadan önce başka bir yükseköğrenim kurumunda öğrenci olmuş öğrencilerin, daha önce öğrenci oldukları kurumdan aldıkları dersler karşılığında muafiyetlerinin nasıl belirleneceği, Gazi Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır.

 

Yatay ve Dikey Geçiş

Yatay Geçiş, yürürlükteki “Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  ve Yükseköğretim Kurulu ilke kararları uyarınca düzenlenir.

Yatay geçiş yoluyla Fakülte bölümlerinde öğrenci olmak isteyen öğrenciler Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvururlar. Her bölüm o yıl için yatay geçiş yoluyla kaç öğrenci alacağını Fakülte Dekanlığı’na bildirir. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin, geldikleri okulun ders programına göre alt yarıyıllardan sorumlu dersleri olmaması ve genel not ortalamasının,

•   3. yarıyıla geçiş yapmak isteyenler için en az %60

•   5. yarıyıla geçiş yapmak isteyenler için en az %65

•   7. yarıyıla geçiş yapmak isteyenler için en az %70

olması gereklidir. Ayrıca, yatay geçiş için başvuru yapan öğrencinin üniversiteye girdiği yıl aldığı LYS puanı, başvuru yaptığı bölümün aynı yıldaki taban puanının en fazla 5 puan altında olabilir. Bir bölüme yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler, geldikleri kurumdaki genel not ortalamalarına göre sıralanır ve ilgili bölümün kontenjanına bağlı olarak bu sıraya göre kabul edilirler. Aynı ortalamaya sahip iki öğrencinin olması durumunda LYS puanı yüksek olan öğrenci tercih edilir.

Dikey Geçiş, yürürlükteki “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik”  ve Yükseköğretim Kurulu ilke kararları uyarınca düzenlenir.

Yatay ve dikey geçiş ile alınan öğrencilere, ilgili bölüm komisyonu görüşü ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile intibak uygulaması yapılır.

 

Çift Anadal

Fakültedeki çift anadal programlarına öğrenci kabulü 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren “Gazi Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönetmeliği” hükümlerine bağlı olarak: Bölüm Programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans diploması veya yandal sertifikası almaları mümkün olabilmektedir.