Lisans Üstü Ders İçerikleri - Endüstri Mühendisliği Bölümü
Lisans Üstü Ders İçerikleri

LİSANSÜSTÜ DERS İÇERİKLERİ

 

ENM 505 Proje Yönetimi (3+0)3

Proje yönetimine giriş, proje yönetiminde tanımlar, proje amaçları, projelerin sınıflandırılması, proje planlaması, proje yönetiminde organizasyon yapıları, Gantt diyagramı, Gant diyagramından CPM ve PERT metoduna geçiş, şebeke çizme prensipleri. CPM ve PERT metotları, proje tamamlanma zamanını hesabi, kritik yolun bulunması, bollukların hesabi, kaynak dağıtımı, zaman maliyet analizleri. Kritik yolun, hızlandırılmış proje maliyetinin ve istenen T tamamlanma zamanında proje maliyetinin bulunmasında LP modeli, bilgisayar uygulamaları.

 

ENM 507 Doğrusal Optimizasyon (3+0)3

Doğrusal optimizasyonun temel varsayımları, modelleme, grafik yöntem ve doğrusal optimizasyonun teorisinin geometrik temeli, matris ifadesi ve revize simpleks yöntemi, dualite, optimalite şartları, optimalite sonrası analizler, parametrik optimizasyon, sınırlandırılmış değişken, ayrışma.

 

ENM 508 Kesikli Optimizasyon (3+0)3

Tamsayılı optimizasyona giriş, tamsayılı optimizasyonun yapısı, saf ve karışık tamsayılı optimizasyon problemleri, dal-sinir metodu (grafik ve dual simpleks), kesme düzlemi metodu, dual kesme metotları ve çözümleri, 0-1optimizasyon modelleme ve çözümü. Deterministik ve olasılıklı çok aşamalı (dinamik) optimizasyon. Şebeke, stok, kaynak tahsisi, tesis yerleşimi, makine yenileme, çizelgeleme problemlerinin çözümleri. Optimal seyyar satıcı problemlerinin çözümü.

 

ENM 509 Üretim Sistemleri Planlaması (3+0)3

Üretim planlama ve kontrol sistemleri genel tanımları ve tasarımı, statik ve dinamik üretim planlama modelleri, parti büyüklüğü modelleri, üretim planlamasında kullanılan diğer modeller, üretim planlama ve kontrol için şebeke analiz metotları ve üretim planlama çalışmalarında bilgisayar paket programlarının kullanımı.

 

ENM 510 Tedarik Zinciri Yönetimi (3+0)3

Tedarik zinciri ve işletme kaynakları planlamasının esasları, bütünleşik üretim planlama: statik,dinamik, ve parti büyüklüğü modelleri; operasyon çizelgeleme: akış atölyeleri ve karışık akış atölyeleri; malzeme yönetimi ve malzeme ihtiyaç planlama, kapasite ihtiyaç planlama; dağıtım sistem yönetimi, imalat yönetim stratejilerinin uygulanması

 

ENM 511 Sistem Simülasyonu (3+0)3

Simülasyon metodolojisi ve diğer tekniklerle mukayesesi, kesikli olaylı sistem simülasyonu, girdi veri analizi ve dağılımların belirlenmesi, rassal değişken üretimi, simülasyonunda çıktı analizi, varyans azaltma teknikleri, benzetim optimizasyonu, SIMAN ve ARENA üretim veya servis sektöründen gerçek sistem uygulamaları.

 

ENM 514 Sistem Güvenilirliği (3+0)3

Güvenilirlik kavramı, olası bozulmaların üstel durumu, güvenilirlik fonksiyonunun çıkarılması, elemanların kullanılabilirlik zamanı, yıpranma ve güvenilirlik, üstel ve poison dağılımları, seri ve/veya paralel sistemlerin güvenilirliği, network güvenilirliği, güvenilirlik ölçümü ve testleri.

 

ENM 517 Zaman Serileri Analizi ve Tahmin Teknikleri (3+0)3

Zaman serileri analizinin amacı, bazı kavramlar, otokovaryans ve otokorelasyon, durağan ve durağan olmayan zaman serileri, Box-Jenkins stokastik süreç modelleri, ARMA ve ARIMA modelleri, model belirleme, parametre tahmini, uygunluk testi, Box-Jenkins stokastik süreç modelleri ile tahmin.

 

ENM 518 Üretim Yönetimi Sistemleri (3+0)3

Bilgisayar destekli üretim yönetimi kavramı, tam zamanında üretim (JIT) yaklaşımı, JIT için üretim sistemleri tasarımı ve planlaması, kanban sistemi ve tasarımı, kanbana alternatif sistemler, optimum üretim teknolojisi (OPT) yaklaşımı, DRP sistemleri ve uygulanışı, Esnek Üretim Sistemleri (FMS) yaklaşımı, FMS planlama modelleri, FMS sistemleri tasarımı ve uygulamaları.

 

ENM 519 İleri Mühendislik Ekonomisi (3+0)3

Yatırım projeleri ve akim diyagramları, faiz ve eşdeğeri, yatırım değerlendirme teknikleri, enflasyonist ortamı yatırım değerlendirme, deterministik modeller, doğrusal programlama modelleri, kesikli modeller, dinamik modeller, çok amaçlı optimizasyon modelleri, fayda teorisi, risk altında yatırım değerlendirme teknikleri, karar ağaçları, riskli projeleri karsılaştırma metotları.

 

ENM 520 Stok Teorisi (3+0)3

Üretim envanter sistemlerinin analizi, deterministik statik tek ürünlü modeller, çok ürünlü ve kısıtlı modeller, olasılıklı tek dönemli modeller, dönemsel gözden geçirmeli ve sürekli gözden geçirmeli modeller, dinamik parti büyüklüğü modelleri.

 

ENM 521 Olasılıklı Analiz (3+0)3

Olasılık teorisi ve uygulamaları, olasılık özelliklerinin matematiksel yapısı, kesikli ve sürekli rassal değişkenler, bazı önemli rassal değişkenler, rassal değişkenlerin beklenen değerleri, momentleri, moment çıkaran fonksiyonlar, karakteristik fonksiyonlar, olasılık teorisi ile ilgili limit teoremleri: Büyük sayılar kanunu ve merkezi limit teoremi.

 

 

ENM 522 İnsan Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri (3+0)3

İnsan mühendisliğine giriş, tanım, kapsam ve hedefler, insan mühendisliğinin endüstri ve yönetim açısından önemi, çalışmanın değerlendirilmesi, performans arzının zaman içinde değişimi, yüklenme/zorlanma kavramları, çalışma yerinin antropometrik açıdan incelenmesi, çalışma şartları, ergonomik işyeri düzenleme, fabrika denetiminde ergonomik ilkeler, makina koruyucuları, is kazaları, vardiya çalışması.

 

ENM 523 Graf Teorisi (3+0)3

Graf temel kavramları, yönlü-yönsüz graflar, bağlantılı-bağlantısız graflar, çevrimli-çevrimsiz graflar, alt graflar, ağaçlar, bileşik çevrim grafları, planar graflar ve dualite, Eular ve Hamiltonian grafları, ark-düğüm boyama.

 

ENM 525 Şebeke Optimizasyonu (3+0)3

Şebeke temel kavramları, en kısa yol algoritmaları, maksimum akis algoritmaları, minimum maliyetli şebekeler, en az yayılan ağaçlar, atama ve eşleştirme problemleri, şebeke-simpleks yöntemi, çok ürünlü akis problemleri, out-of-kilter algoritması.

 

ENM 530 İleri Tesis Planlaması (3+0)3

Üretim sistemleri ve tasarımı, teknoloji seçimi ve kapasitesi, düzlemsel tek-tesis yerleşim problemleri, düzlemsel çok-tesis yerleşim problemleri, şebeke yerleşim modelleri, çevrimsel şebeke yerleşim problemleri, ileri kesikli-tesis yerleşim modelleri, materyal yönetim sistemi, donatım ve haberleşme sistemlerinin seçimi.

 

ENM 532 Çok Amaçlı Optimizasyon (3+0)3

Çok amaçlı karar vermeye giriş, çok amaçlı karar vermenin temel yaklaşımları, çok amaçlı optimizasyon teknikleri, çok amaçlı karar verme modellerinin çözüm metotları, hedef programlama, uzlaşık programlama, electre yaklaşımı, üretim planlama ve diğer ilgili alanlara uygulamaları.

 

ENM 533 Sıralama ve Çizelgeleme (3+0)3

Model karakteristikleri, makine konfigürasyonları, işlem özellikleri ve kısıtları, performans ölçütleri, genel amaçlı çizelgeleme yöntemleri, temel dağıtım kuralları, karışık dağıtım kuralları, dal-sinir yöntemi, yerel arama yöntemleri, tek makinalı, paralel makinalı, seri is akisli modeller, tek makinalı sistemlerde sıra bağımlı hazırlık zamanı çizelgelemesi, tek makinalı sistemlerde erken ve geç tamamlanma ceza fonksiyonları, atölye çizelgeleme de, maksimum tamamlanma zamanı ve toplam ağırlıklı gecikme problemi için darboğaz sezgiseli.

 

ENM 534 Stokastik İşlemler (3+0)3

Olasılık uzayları ve stokastik işlemlerin sınıflandırılması, kesikli ve sürekli parametre uzaylı markov zincirleri, davranışların karakterize edilmesi ve sınırlanması, doğum ve ölüm işlemleri ve kuyruk teorisine uygulanması, yenileme teorisine giriş.

 

ENM 540 Doğrusal Olmayan Optimizasyon (3+0)3

Lokal ve global optimizasyon, klasik optimizasyon teorisi, lagrange fonksiyonları, Kuhn-Tucker optimizasyon şartları, karesel programlama, kısıtsız optimizasyon için arama metotları, kısıtsız optimizasyon için gradient metotlar, kısıtlı optimizasyon.

 

ENM 542 Yöneylem Araştırmasında Grup Çalışması (3+0)3

Oluşturulan örgenci grupları tarafından, yöneylem araştırması teknikleri kullanılarak gerçek hayat problemlerinin modelleme ve analizlerinin yapılması.

ENM 543 Sezgisel Optimizasyon (3+0)3

Sezgisel Arama nedir ve hangi problemler için kullanılır? Tavlama Benzetimi, gelişimi, genel yapısı, kullanım alanları ve probleme özgü algoritma geliştirme. Tabu Arama, gelişimi, genel yapısı, kullanım alanları ve probleme özgü algoritma geliştirme. Genetik Algoritmalar, gelişimi, genel yapısı, kullanım alanları ve probleme özgü algoritma geliştirme. Sinir Ağları, gelişimi, genel yapısı, tahmin modeli ve optimizasyon aracı olarak kullanılması. Karma Metotlar. Sezgisel Optimizasyon ile elde edilen sonuçların karsılaştırılması ve geçerliliği.

 

ENM 544 Karar Analizleri (3+0)3

Karar teorisine giriş, yapısal kararlar, seçimin yapılması, bilginin değerlendirilmesi, fayda teorisi ve uygulamaları, duyarlılık analizi, kompleks kararlar ve simülasyon, zıtlaşan amaçlar ve çözüm yaklaşımları.

 

ENM 546 Deney Tasarımı (3+0)3

Deney tasarımının temel kavramları ve yöntemi. Basit ve çoklu regresyon analizi, varayans analizi. Tek faktörlü deneyler. Rassal blok tasarımı ve Latin kare. Faktoriyel tasarım, sabit etkili model, rassal ve karma modeller. Uygulamalar.

 

ENM 547 Bulanık Küme Teorisi (3+0)3

Bulanık kümelere giriş, bulanık kümenin temel ilkeleri, bulanık ölçümler, bulanık mantık, bulanık küme teorisinin uygulamaları.

 

ENM 551 Lojistik Yönetimi (3+0)3

Lojistik ve lojistik yönetimi, tedarik, üretim ve dağıtım lojistiği kavramları, tedarik zinciri yönetimi ve bileşenleri, tedarik zinciri ve lojistik ilişkisi, tedarik zinciri entegrasyonu olarak lojistik ve ulaşım, lojistik ağı tasarımı, envanter yönetimi, dağıtım sistemlerinin yapısı ve dağıtım stratejileri, lojistik stratejileri, lojistik planlama, lojistik problemlerine çözüm yaklaşımları ve uygulamalar, lojistikte dış kaynak kullanımı, üçüncü ve dördüncü parti lojistik, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde bilişim teknolojisinin yeri ve önemi, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik örnek olayları.

 

ENM 552 Bilgi Sistemleri (3+0)3

Bilgi sistemlerine giriş, veri isleme ve yönetim bilgi sistemleri, veri tabanı yönetim sistemleri, sistem geliştirmede kullanılan araçlar, bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, karar destek sistemleri, ofis otomasyon sistemleri, üst yönetim bilgi sistemleri, yapay zekâ ve uzman sistemler.

 

ENM 555 Depolama ve Dağıtım Sistemleri (3+0)3

Depolama ve dağıtım sistemlerinin planlanması, tasarımı ve analizi, geleneksel ve otomatik sistemler, sistem performansının değerlendirilmesi ve eniyilenmesi, sezgisel sevk etme algoritmaları, paketleme, araç çizelgeleme algoritmaları, filo tasarımı, depolama ve dağıtımda küresel konular.

 

ENM 556 Modern İmalat Sistemlerinde Özel Konular (3+0)3

Modern imalat sistemlerinin tasarımı, performans analizi. Hücresel imalat sistemleri, otomatik malzeme taşıma ve depolama sistemleri, eşzamanlı mühendislik uygulamaları, robotik sistemler, esnek imalat sistemleri ve bilgisayarla bütünleşik imalat sistemleri ve bu konularla ilgili makale ve referansların incelenmesi ve tartışılması. Ayrıca geri dönüşüm yöntemi (recyling and remanufacturing) uygulamaları.

 

ENM 557 Çok Ölçütlü Karar Verme (3+0)3

Karar vermeye giriş, Belirsizlik ve risk altında karar verme, Karar ağaçları, Karar problemlerinin yapılandırılması, Çok ölçütlü karar verme yöntemleri, Temel yöntemler, Etkileşimli yöntemler, Üstünlüğe dayalı yöntemler, Değer-Fayda temelli yöntemler.

 

ENM 558 Bilgi Keşfi (3+0)3

Veri Madenciliğinin Temelleri. Veri Hazırlama. Sınıflandırma. Birliktelik Kuralları. Kümeleme. Aykırı Değer Analizi. Metin Madenciliği. Bulanık Kümeler ve Kaba Kümeler

 

 

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

 

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Programı Giriş Sınavını kazanan, Lisans ve/veya Yüksek Lisans derecesini/lerini Endüstri Mühendisliği alanından farklı alanlarda almış olan adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla aşağıdaki Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

 

Yüksek Lisans Programını Kazanan

Sistem Mühendisleri

1 tanesi zorunlu diğeri seçmeli olmak üzere toplam 2 ders alırlar.

Zorunlu Ders: ENM 312 'Üretim Planlama ve Stok Kontrolü'

Seçmeli Ders: Aşağıda belirtilen seçmeli ders grupları Grup II'den 1 ders

 

Diğer Mühendislik Mezunları

2 tanesi zorunlu 2 tanesi seçmeli olmak üzere toplam 4 ders alırlar.

Zorunlu Dersler: ENM 202 'Yöneylem Araştırması I' ve ENM 312 'Üretim Planlama ve Stok Kontrolü'

Seçmeli Dersler: Aşağıda belirtilen seçmeli ders grupları Grup I'den 1 ders, Grup II'den 1 ders.

 

Doktora Programını Kazanan

Sistem Mühendisleri

1 tanesi zorunlu, 2 tanesi seçmeli olmak üzere toplam 3 ders alırlar.

Zorunlu Ders: ENM 312 'Üretim Planlama ve Stok Kontrolü'

Seçmeli Dersler: Aşağıda belirtilen seçmeli ders grupları Grup II'den 2 ders

 

Diğer Mühendislik Mezunları

2 tanesi zorunlu 3 tanesi seçmeli olmak üzere toplam 5 ders alırlar.

Zorunlu Dersler: ENM 202 'Yöneylem Araştırması I' ve ENM 312 'Üretim Planlama ve Stok Kontrolü'

Seçmeli Dersler: Aşağıda belirtilen seçmeli ders gruplarının her birinden en az 1 ders olmak üzere toplam 3 ders alacaklardır.

 

Seçmeli Dersler

Grup I

ENM 305 'Yöneylem Araştırması II'

ENM 316 'Benzetim'

ENM 351 'Proje Yönetimi'

ENM 357 'Zaman Serileri ve Tahmin'

Grup II

ENM 322 'İş Etüdü'

ENM 317 'Tesis Planlama'

ENM 321 'İnsan Mühendisliği'

ENM 369 'İş Analizi ve Değerlendirme'

ENM 403 'Üretim Sistemleri'

 

Bilimsel Hazırlık Programına devam eden bir öğrenci bilimsel hazırlık derslerinin yanında, her dönem Anabilim Dalı Başkanlığı'nın uygun göreceği en fazla 2 dersi Lisansüstü programından alabilir.

 

Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları ve derslerden başarılı sayılma koşulları Gazi Üniversitesi Mühendislik (Endüstri Mühendisliği Bölümü) Lisans Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirlendiği gibidir.

 

Alınan zorunlu derslerden ders tekrarı yapılamaz, bir kez alınıp başarılı olmak gerekir. Seçmeli dersler, Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek en çok 1 takvim yılı süresince tekrarlanabilir. Bilimsel Hazırlık Programını 1 takvim yılında başaramayan öğrencinin kaydı silinir.