Eski Müfredat (%30 İngilizce)

LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 

ENF 101 Temel Bilgi Tek. Kullanımı

Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş, DOS ve WINDOWS işletim sistemleri, kelime işleme, veri tabanı kullanımı, sunuş hazırlama, tablolama ve grafik uygulamaları, internet, e-posta ve www bilgi ağı kullanımları ile HTML ve JAVA programlama.

 

MAT 101 Matematik I

Temel ve genel matematiğe giriş. Fonksiyonun tanımı ve özellikleri. Limit ve süreklilik tanımı ve ilgili özellikleri. Türevin tanımı ve mühendisliğe uygulamaları. Maksimum minimum problemleri ve uygulamaları. Detayları ile eğri çizimleri.

 

FİZ 103 Fizik I

Vektörler, Bir boyutta hareket, İki boyutta hareket, Dairesel hareket ve Newton kanununun diğer uygulamaları, İş ve enerji, Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu, Lineer momentum ve çarpışmalar, Katı cisimlerin bir eksen etrafında dönmesi, Yuvarlanma hareketi, açısal momentum ve tork, statik denge ve Esneklik, Salınım hareketi.

 

KİM 103 Kimya

Kimyasal bağıntılar, kimyasal tepkimeler, gazlar, termokimya, atomun elektron yapısı ve periyodik atom özellikleri, kimyasal bağlar, sıvılar katılar ve moleküller arası kuvvetler, çözeltiler, kimyasal denge, asitler, bazlar ve sulu çözelti dengeleri, termodinamik, elektrokimya, radyoaktiflik, organik kimya.

 

YAD-ING 103 İngilizce

YAD-ING 103 kodlu bu ders öğrencilerin okuma-anlama ve yazma becerilerini akademik sözcük dağarcığını genişleterek geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme yetenekleri seçilmiş okuma parçaları aracılığıyla geliştirilerek, okuma parçalarında sunulan fikirleri değerlendirebilmeleri, sentez yapabilmeleri ve onlara karşılık verebilmeleri sağlanır. Ayrıca öğrencilerin gerekli altyapı desteğiyle birlikte yazma becerisi geliştirilir.

 

MM 103 Bilgisayar Destekli Teknik Resim

Bilgisayar destekli teknik resime giriş. Geometrik çizimler. Dik izdüşüm esasları, üç boyutlu modellerden esas görünüşlerin çıkarılması. Temel imalat işlemleri ve standart özellikler için çözüm teknikleri. İki esas görünüşten üçüncü görünüşü çıkarmak, serbest elle çizim teknikleri. Üç boyutlu çizim teknikleri: basit şekiller, eğik yüzeyler, aykırı yüzeyler. Ölçülendirme esasları. Kesit eleman esasları: tam, yarım kesitler, geleneksel uygulamalar. Vidalar, vidalı elemanlar.

 

TAR 111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

19. yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda yenileşme hareketleri ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı İmparatorluğu’nun genel durumu. I. ve II. Meşrutiyet dönemleri. Trablusgarp ve Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı (özellikle Çanakkale Muharebelerinin üzerinde durulmaktadır.) I. Dünya Savaşı’na genel bakış, savaşta Osmanlı Devleti. Mondros Ateşkes Antlaşması, ateşkes antlaşmasının Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri ve sonuçları, ateşkes antlaşmasından 19 Mayıs 1919’a kadar meydana gelen önemli olaylar. Mustafa Kemal’in yetişmesi, çevresi, kişiliği, Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı. Erzurum Kongresi. Sivas Kongresi. Ankara’da Büyük Millet Meslisi’nin açılması. Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin kurulması. 1920 yılındaki iç isyanlar.

 

ENM 106 Endüstri Mühendisliğine Giriş

Mühendislik tarihi ve Endüstri Mühendisliğinin gelişimi. Diğer mühendislik disiplinleri ile ilişkisi. Sistem yaklaşımı ve Endüstri Mühendisliği temel konuları.

 

MAT 102 Matematik II

İntegrale giriş. Belirsiz integralin tanımı ve temel integrasyon formülleri. Çeşitli integral alma metotları. Belirli integralin tanımı ve integral hesabının temel teoremleri. Belirli integralin uygulamaları. Genelleştirilmiş integraller. Laplace dönüşümünün temel özellikleri. Diziler ve sonsuz serilerin tanımları ve ilgili testler yardımıyla yakınsaklığın araştırılması. Fonksiyonların kuvvet serileri ve yakınsaklığı. Taylor formülü.

 

FİZ 104 Fizik II

Yük madde ve elektrik alanı. Gauss yasası, elektriksel potansiyel. Sığa ve kondansatör, akım ve direnç. Elektromotor kuvvet, devreler ve magnetik alan. Amper yasası ve Faraday İndüksiyon yasası. İndüktans ve maddenin magnetik özellikleri. Elektromagnetik dalgalar.

 

ENF 106 Temel Bilgisayar Bilimleri ve C/C++ Programlama Dili

C fonksiyonları, Değişkenler, Sabitler, Operatörler, Program denetim deyimleri, Kütüphane fonksiyonları, Diziler, İşaretçiler, Bit operatörleri, Dosyalar.

 

YAD-ING 104 İngilizce

YAD-ING 104 kodlu bu ders YAD-ING 103 kodlu dersin devamı niteliğinde olup, öğrencilerin okuma-anlama ve yazma becerilerini akademik sözcük dağarcığını daha da genişleterek geliştirmeye yöneliktir. Öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme yetenekleri seçilmiş okuma parçaları aracılığıyla geliştirilerek, okuma parçalarında sunulan fikirleri değerlendirebilmeleri, sentez yapabilmeleri ve onlara karşılık verebilmeleri sağlanır. Ayrıca öğrencilerin gerekli altyapı desteğiyle birlikte yazma becerisi daha da geliştirilir.

 

TAR 112 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II

Osmanlı İmparatorluğu’nun paylaşılması tasarıları. Paris Barış Konferansı. İzmir’in işgali. Memleketin iç durumu ve azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri. Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi. Lozan Konferansı ve önemi. Türk İnkılâbı; Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılâplar. Çok partili sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk Dış Politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye. Atatürk İlkeleri.

 

ENM 202 Yöneylem Araştırması I

Doğrusal programlamaya giriş. Modelleme. Grafik çözüm. Simpleks ve dual simpleks metodu. Dualite ve duyarlılık analizi. Ulaştırma ve atama problemleri.

Ön Şart: ENM 205

 

ENM 205 Lineer Cebir

Lineer cebire giriş. Lineer denklem sistemleri. Matris cebri. Vektör uzayı. Determinantlar. Özdeğerler ve özvektörler. Matris köşegenleştirme.

 

 

ENM 206 Diferansiyel Denklemeler

Birinci derece denklemler. İkinci ve üçüncü dereceden lineer denklemler. Lineer diferansiyel denklem çözümleri. Sinir değer problemleri. Laplas dönüşümleri. Lineer denklem sistemleri ve çözümleri.

 

ENM 207 Olasılık

Temel olasılık kavramları. Küme teorisi. Rastsal değişkenler. Kesikli sürekli olasılık dağılımları. Beklenen değer. Momentler. Moment üreten fonksiyonlar. Bileşik olasılık dağılımları.

 

ENM 208 Mühendislik İstatistiği

İstatistikle ilgili temel kavramlar. Veri düzenlemesi. Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri. Örnekleme dağılımları. İstatistik tahmin. İstatistik hipotezler ve hipotez testleri. Regresyon ve korelâsyon analizleri.

 

ENM 211 Genel Ekonomi

Temel ekonomik kavramlar. Üretim faktörleri. Üretim teorisi. Tüketim teorisi. Piyasa mekanizması. Arz ve talep. Makro ekonomik kavramlar.

 

ENM 215 Maliyet Analizi

Maliyet kavramı. Maliyet türleri. Maliyet analizinin amaçları. Birleşik imalatta maliyet. Standart maliyet sistemi. Kar fonksiyonu. Mamul karlılık analizi.

 

ENM 219 Elektrik Devreleri ve Kontrol

Devre analizi yöntemleri. Alternatif akim devreleri. Elektrik makinalari ve endüstriyel elektroniğe giriş. Yarıiletken elektroniği. İşlevsel yükselteciler ve uygulamaları. Mantık devreleri ve uygulamaları.

 

ENM 223 Malzeme Bilgisi

Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması. Metaller. Plastikler. Seramikler. Metaller ve alaşımlar. Malzeme test yöntemleri. Malzemenin mekanik özellikleri. Demir ve çeliğin eldesi. Isıl işlem.

 

ENM 224 İmal Usulleri

Döküm ve döküm yöntemleri. Kaynak teknikleri. Soğuk ve sıcak metal sekilendirme. Toz metalürjisi. Talas kaldırma teorisi ve talaşlı imalat yöntemleri.

 

MM226 Mühendislik Mekaniği

Genel prensipler, kuvvet vektörleri, bir parçacığın dengesi, yapısal analiz, iç kuvvetler, sürtünme, ağırlık ve alan merkezi, eylemsizlik momentleri, gerilme kavramı, gerilme ve gerinim-eksenel yüklenme, eğilme, burulma.

Ön şart: FIZ 103

 

TÜR 211 Türk Dili 1

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil kültür münasebeti. Türk Dili'nin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçede sesler ve sınıflandırılması. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması.

 

 

TÜR 212 Türk Dili II

Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması. Kompozisyonla ilgili kurallar, kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Türkçede isim ve fiil çekimleri. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulanması. Zarfların ve edatların Türkçede kullanış şekilleri.

 

ENM 305 Yöneylem Araştırması II

Tamsayılı programlama ve çözüm teknikleri (dal-sinir ve kesirli kesme algoritmaları). Ulaştırma ve atama problemleri. Diğer şebeke modelleri, en az yayılan ağaç, en kısa yol, maksimum akis, PERT/CPM, doğrusal olmayan programlama.

Ön şart: ENM 202

 

ENM 306 Yöneylem Araştırması III

Deterministik ve stokastik dinamik programlama. Stokastik sürece giriş. Kuyruk modelleri. Markov süreçleri. Oyun teorisi.

Ön Şart: ENM 207

 

ENM 307 Mühendislik Ekonomisi

Ekonomik karar analizi. Faiz ve ekonomik es değeri. Efektif faiz kavramı. Yatırım değerlendirme teknikleri. Duyarlılık analizi. Amortisman. Enflasyonlu ortamda değerlendirme analizi. Vergilendirilmiş gelir üzerinden değerlendirme analizi.

 

ENM 312 Üretim Planlama ve Stok Kontrol

İmalat sistemlerinde üretim planlama. Ürün tasarımı ve süreç seçimi. Tahmin sistemi. Kapasite planlaması. Ana üretim planlaması. Üretim çizelgelemesi. Stok kontrolü ve yönetimi.

 

ENM 316 Benzetim

Benzetim kavramı. Bir sistemin benzetim tekniği ile modellenmesi ve analizi. Benzetimin karar aracı olarak kullanımı alanları. Benzetim modelleri. Kesikli olay benzetimi (KOB). Benzetim dili ile (SIMAN vb.) servis ve üretim sistemlerinin modellenmesi. Rassal sayı ve rassal değişken üretimi. Girdi olasılık dağılımının belirlenmesi. Çıktı analizi.

Ön Şart: ENF 106, ENM 208

 

ENM 317 Tesis Planlama

Temel tesis planlama kavramları ve tesis planlama açısından sistem kavramı ve çeşitleri. Tesis yer seçimi, Tesis tasarımı. Süreç tasarımı. Düzenlemede kullanılan bazı hesaplamalar. Tesislerde düzenleme yaklaşımları. Depo sistemleri düzenlemesi. Bilgisayar destekli tesis düzenlemesi. Graf teorisi ve düzenleme yaklaşımları. Kesikli tesis düzenlemesi ve örtüleme problemleri. Malzeme yönetim sistemi ve analizi. Otomatik yönlü araç sistemleri.

 

ENM 321 İnsan Mühendisliği

Ergonominin amaçları. Anatomi ve vücut mekanizmaları. Is istasyonu ve ekipman tasarımı için antropometrik prensipler. Fizyoloji-is yükü. Is kapasitesi. Fiziksel çevre dizaynı. Ergonomik işyeri dizaynı. Ofis ergonomisi. İnsan-makine etkileşimi. İsçi sağlığı ve is güvenliği. Is organizasyonu.

 

ENM 322 Is Etüdü

İş etüdü tanımı. Akış organizasyonu. Zaman etüdü. Metot etüdü. Akış analizi. Metot geliştirmede 6 basamak yöntemi. İş örneklemesi. Sentetik hareket zaman sistemleri.

 

ENM 344 Seminer

Bir danışman gözetiminde araştırma yöntemleri ve rapor yazma tekniklerinin öğretilmesi. Bir problemin incelenmesi. Son raporun yazılması ve sunulması.

 

ISG 401  İş Sağlığı ve Güvenliği 1

&&

 

ISG 402  İş Sağlığı ve Güvenliği 2

&&

ENM 403 Üretim Sistemleri

Bütünleşik üretim planlama. Malzeme yönetimi ve malzeme ihtiyaçları planlaması. İmalat kaynakları planlaması (MRP II). JIT. OPT. FMS gibi modern imalat sistemleri. Güncel üretim yönetimi sistemleri: ERP, SCM... vb.

 

ENM 404 Yönetim Bilgi Sistemleri

Bilgi sistemlerine giriş. Veri isleme ve yönetim bilgi sistemleri. Veri tabanı yönetim sistemleri. Sistem geliştirmede kullanılan araçlar. Bilgi sistem geliştirme yöntemleri. Bilgi sistemlerinde güvenlik, etik. Veri iletişimi. Internet ve elektronik ticaret.

 

ENM 406 Sistem Analizi ve Tasarımı

Sistem yaklaşımı. Genel sistem kuramı. Sistem analizi ve karar verme süreci. Sistem analizi ve tasarımı aşamaları. Sistem analizinde kullanılan araçlar. Sistem denetimi ve sibernetik. Örnek olaylar.

 

ENM 407 Kalite Planlama ve Kontrol

Kalite. Kalite kontrol ve toplam kalite sistemi. Proses içi ve dışı kalite kontrol. Kalite maliyetleri. Kalite güvence sistemi. Tolerans tasarımı. Güvenilirlik. İstatistiksel proses kontrol ve proses etkinlik analizi. Kabul örneklemesi.

 

ENM 443 Araştırma Projesi

Endüstri Mühendisliği’nde seçilen bir konuda teorik, deneysel ve/veya bilgisayar destekli bir çalışma.

Ön Şart: ENM 202, ENM 208, ENM 312, ENM 316, ENM 317, ENM 322 derslerinden en az ikisi

 

ENM 444 Bitirme Ödevi

Seçilmiş bir konuda Endüstri Mühendisliği programında kazanılan bilgilerin sentezi ile bir proje çalışması.

Ön Şart: ENM 443